Polityka Prywatności

Informacja o polityce prywatności

Księżopolski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Księżopolski – podmiot zwany dalej

„Firmą” – pragnie poinformować o sposobie gromadzenia, przetwarzania i ochrony Pana/Pani danych osobowych:

 1. Cel i procedura przetwarzania danych

Podane przez Pana/Panią dane osobowe (zwane dalej „Danymi”) podlegają przetwarzaniu do następujących celów:

– realizowanie zamówień sprzedaży lub umów serwisowych w celu wywiązania się przez Firmę ze zobowiązań umownych;

– zarządzanie relacjami biznesowymi z Panem/Panią lub Pana/Pani organizacją, w tym świadczenie usług gwarancyjnych, przetwarzanie płatności, rachunkowość, audyty, fakturowanie i pobór należności oraz powiązane usługi wsparcia;

– przekazywanie Danych firmie CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial w celu umożliwienia im wywiązania się z obowiązków dotyczących gwarancji i bezpieczeństwa produktów;

– świadczenie usług serwisowych również poprzez sieć autoryzowanych warsztatów;

– odpowiadanie na żądania klientów i spełnianie ich; wysyłanie informacji o charakterze technicznym lub organizacyjnym; przeprowadzanie badań mających na celu poprawę jakości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, z uwagi na prawnie uzasadniony interes wytwórcy;

– umożliwienie Firmie przeprowadzania badań dotyczących zadowolenia klientów („Zadowolenie klienta”) z jakości produktów i usług zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Firmy;

– pod warunkiem uzyskania Pana/Pani wyraźnej zgody, wysyłanie informacji handlowych oraz reklam produktów i usług Firmy lub przeprowadzanie badań rynku („Marketing”); pod warunkiem uzyskania Pana/Pani wyraźnej zgody, wysyłanie Danych firmie CNH Industrial Polska  Sp.  z  o.  o.  oraz   podmiotom  zależnym    i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial w celu wysyłania informacji handlowych oraz reklamowania produktów i usług lub przeprowadzania badań rynku („Marketing podmiotów zewnętrznych”). Dane podlegają gromadzeniu i przetwarzaniu na podstawie   umowy   oraz   zgodnie   z    wyraźnym i prawnie uzasadnionym interesem Firmy do celów przetwarzania wskazanych w punktach (a), (b) oraz (c), a także – pod warunkiem uzyskania Pana/Pani wyraźnej zgody – do celów marketingu przedstawionych w punktach (e) oraz (f). Należy pamiętać, że jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę, można wycofać ją w dowolnym momencie. Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, automatycznej lub elektronicznej, w tym pocztą zwykłą lub elektroniczną, telefonicznie (np. automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks) i z wykorzystaniem wszelkich innych środków (np. witryn internetowych, aplikacji mobilnych).

 1. Konsekwencje nieprzekazania danych

Przekazywanie Danych nigdy nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak nieprzekazanie Danych niezbędnych do przeprowadzenia sprzedaż lub świadczenia usługi, lub dostarczenia produktu oraz oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwić nam wykonanie żądanej usługi lub dostarczenie żądanego produktu lub może skutkować nieoptymalnym wykonaniem żądanej usługi lub dostarczeniem żądanego produktu. Z drugiej strony, nieprzekazanie Danych, których podanie jest opcjonalne, umożliwia Panu/Pani dostęp do usługi lub otrzymanie produktu w każdym przypadku.

 1. Odbiorca Danych

W trakcie naszych działań Dane mogą być udostępniane i przekazywane firmie CNH Industrial Polska   Sp.  z  o.  o.  oraz  podmiotom  zależnym    i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial, autoryzowanym warsztatom, usługodawcom, mającym  siedzibę  na  terenie  Unii  Europejskiej   i poza jej granicami, na których ciąży szczególne zobowiązanie umowne i które mogą wykorzystywać dane wyłącznie do celów wymienionych powyżej. Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w celu dopełnienia zobowiązań prawnych, wykonywania poleceń władz publicznych czy dochodzenia praw Firmy przed organami sądowymi.

 1. Przekazywanie danych poza EOG

W ramach stosunków umownych Firma może przekazywać Dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru  Gospodarczego  (EOG),      włącznie z przechowywaniem Danych w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Firmy. Zarządzanie bazami Danych i przetwarzanie Danych jest  ograniczone  do  celów  przetwarzania i odbywa się  zgodnie  z  obowiązującym  prawem w zakresie ochrony danych. W przypadku przekazywania Danych poza EOG Firma zobowiązana jest stosować odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony Danych, w tym m.in. umowy oparte na Standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską i mających zastosowanie do przekazywania danych osobowych poza EOG.

 1. Administrator danych

Administratorem danych jest Księżopolski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Księżopolski NIP 821-152-22-48, REGON 711562940 , z siedzibą w Wiśniewie ul. Siedlecka 40, 08-112 Wiśniew.

 1. Przechowywanie danych

Firma  przechowuje   Dane   w  swoich   systemach i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji  o polityce prywatności, z uwzględnieniem, w stosownych  przypadkach,  wymogów prawnych i umownych. Firma może nadal przechowywać Dane przez dłuższy okres, gdy może to być konieczne do  ochrony  jej  interesów  związanych  z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów. Dane  przetwarzane   do   celów   marketingowych  i profilowania są przechowywane do czasu wycofania Pana/Pani zgody i, w każdym przypadku, zgodnie z wyżej wymienioną zasadą i wytycznymi przedstawionymi w tym zakresie przez właściwe organy ds. ochrony prywatności.

 1. Pana/Pani prawa

Pan/Pani może korzystać z następujących praw: Prawo dostępu oznacza prawo do uzyskania od Firmy potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane osobowe Pana/Pani dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do Danych; Prawo do sprostowania i usunięcia danych oznacza prawo do uzyskania sprostowania nieprawidłowych   lub   niekompletnych   Danych, a także usunięcia Danych, gdy żądanie jest uzasadnione;

Prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do żądania zawieszenia przetwarzania, gdy żądanie jest uzasadnione;

Prawo do przenoszenia danych oznacza prawo do uzyskania Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także prawo do przesłania Danych innym administratorom danych;

Prawo do sprzeciwu oznacza prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, gdy żądanie jest uzasadnione, również w przypadkach, gdy Dane  są  przetwarzane  do  celów  marketingu i profilowania, w stosownych przypadkach;

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie niezgodnego z prawem przetwarzania

Może Pan/Pani skorzystać z powyższych praw, wysyłając list do Księżopolski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Księżopolski NIP 821- 152-22-48, REGON 711562940, ul. Siedlecka 40, 08-112 Wiśniew lub wiadomość e-mailową na adres: biuro@pwksiezopolski.pl

 1. DZIAŁANIA MARKETINGOWE

przetwarzanie moich Danych przez Księżopolski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Księżopolski w formie papierowej, automatycznej lub elektronicznej, w tym pocztą zwykłą lub elektroniczną, telefonicznie (np. automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks) i z wykorzystaniem wszelkich innych środków (np. witryn internetowych, aplikacji mobilnych), w celu przesyłania informacji handlowych oraz reklam produktów i usług jak przedstawiono w sekcji 1(e) Informacje polityce prywatności:

 1. MARKETING PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

przekazywanie moich Danych firmie CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym Grupy CNH Industrial oraz przetwarzanie Danych przez takie podmioty w celu wysyłania informacji handlowych oraz reklamowania produktów i usług lub przeprowadzania badań rynku jak przedstawiono w sekcji 1(f) Informacji o polityce prywatność.

 1. RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie     zwane     RODO).      W      oparciu  o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje odnoszące się do przetwarzania  jej  danych  osobowych  określone  w art. 13 i 14 ust.1 i ust.2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Z uwagi na powyższe firma Księżopolski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Księżopolski informuje Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Księżopolski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Księżopolski, ul. Siedlecka 40, 08-112 Wiśniew NIP: 821-152-22-48, REGON 711562940, (dalej jako „Administrator“)

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 08-112 Wiśniew ul. Siedlecka 40 lub e-mailowo: biuro@pwksiezopolski.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. b, c, f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Księżopolski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Księżopolski polegają na wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów, jak również oferowaniu klientom sprzedaży produktów

Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Księżopolski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Księżopolski

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana w wyniku współpracy

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: dostawcy usług IT, operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, doradcy zewnętrzni, agenci ubezpieczeniowi, podmioty świadczące usługi personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku,

podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym, przede wszystkim zaś nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym dany osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

-żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

-żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

-żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

-żądania    od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

-przenoszenia Państwa danych osobowych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem biuro@pwksiezopolski.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej,  na adres:  08-112   Wiśniew, ul. Siedlecka 40.

Z poważaniem,

Księżopolski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Księżopolski